יקיר שריקי | משרד רואי חשבון | טלפון:0526202242 | shriki.cpa@gmail.com

דוחות כספיים – מקור מידע על החברה שלכם

דוחות כספיים - מקור מידע על החברה שלכם

דוחות כספיים – ניתוח של ביצועי החברה שלכם

דוחות כספיים – מקור מידע על החברה שלכם. דוחות כספיים הם למעשה דרך להצגת מצבה הכספי של החברה. הדוחות הכספיים מהווים מקור חשוב לידע אודות אופן הניהול וכל הנעשה בחברה. המידע אשר כוללים דוחות אלו מורכב מתמונת מצב של פעולות שהתבצעו עד כה, מגמות שונות אשר ניתן להסיק לגביהן וסיכום כמותי של תזרים החברה המשמש מעין שורה תחתונה.

באמצעות המידע המתקבל מהדוחות הכספיים ניתן לבצע ניתוח של מגמות עסקיות וכן ניתוח של נתונים חשבונאיים אשר מלמדים על בעיות בחברה ועל נקודות הכשל האפשריות. מגמות במכירות, מגמות של רווח והפסד, יעילות ואפשקטיביות של התנהלות כלכלית, עמידה בהתחייבויות כספיות לגורמים חיצוניים ועוד.

הדוחות הכספיים של חברות ציבוריות מתפרסמים אחת לרבעון וכוללים בתוכם דו"ח מאזן, דו"ח רווח והפסד ודו"ח ביקורת של רואה חשבון אשר מאשר שהביקורת נערכה בהתאם לתקני הביקורת המקובלים, שהדוחות נערכו על פי כללי החשבונאות אשר נקבעו על ידי לשכת רואי החשבון. בנוסף, מצורף לדו"ח הכספי דו"ח דירקטוריון שסוקר את השינויים שהתרחשו בפעילות החברה ובתוצאותיה הכספיות במהלך התקופה המדווחת.

דוחות כספיים

דוחות כספיים – מה ניתן ללמוד מהם?

מהדוחות הכספיים ניתן להסיק גם על תזרים המזומנים ונזילות הכספים אשר משמשים לפעילות שוטפת של ההחברה. למעשה, כל מרכיב בדוח זה נותם תמונת מצב מדוייקת על מצבה של החברה בכל התחומים ובאמצעותו לקבל החלטות עסקיות חשובות או לקבל צפי וניתוח עתידי של ביצועי החברה והערכתה.

חברות ועסקים שונים דורשים עריכה של דוחות כספיים לצורך הגשתם למשתמשים חיצוניים, משקיעים פוטנציאליים, בנקים ומקורות מימון. כאשר מכינים דוחות כספיים נדרשים פיקוח וביקורת דוחות הכספיים אשר נערכים על ידי רואה חשבון מוסמך בכדי לודא שהדוחות הכספיים משקפים באופן מדוייק את מצבה הכספי של החברה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

זקוקים לביקורת דוחות כספיים? משרד רואה חשבון יקיר שריקי מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים למגוון רחב של עסקים, חברות ותאגידים. השירות אשר ניתן על ידי משרדינו הוא בכפוף לתקני ביקורת של מועצת רואי החשבון, לכללי החשבונאות המקובלים וכן לפי הדרישות הרגולטוריות. משרד רו"ח יקיר שריקי מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים ועריכתם בהתאם לכללי התקינה הישראלית לכל סוגי העסקים והחברות ובינהם דוחות מאוחדים, סקירת דוחות רבעוניים, דוחות פרופורמה ועוד.

התקשרו עכשיו – טלפון: 0526202242 יקיר שריקי רואה חשבון